WWD.com/runway/pre-fall-2011/review/moschino-cheap-chic3392141
runway
shows-reviews

Moschino Cheap & Chic Pre-Fall 2011

Love is in the air at Moschino Cheap & Chic.